Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDeklaracja dostępności
Miasto Zamość - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Deklaracja dostępności

Gospodarka komunalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zamosc.wkontakciejst.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miasta Zamość – budynek ratusza ul.Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne znajdujące się na parterze budynku ratusza – od strony Rynku Wielkiego (Biuro Obsługi Interesanta ) i Rynku Solnego. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy od godz. 7:30 do 15:30. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesanta. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - na parkingu Rynku Solnego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Urzędu Miasta Zamość jest winda. Urząd Miasta Zamość posiada aplikację mobilną mMieszkaniec.